• Privacyverklaring

  Privacyverklaring Taxi Exact Arnhem

  Taxi Exact Arnhem is gevestigd te Laan van Presikhaaf 14-6 in Arnhem. Telefonisch te bereiken op 026 2 600 600 en per email info@taxiexactarnhem.nl.

  Taxi Exact Arnhem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) treedt 25 mei 2018 inwerking. Vanzelfsprekend streven wij ernaar om de nieuwe regels zo goed mogelijk te implementeren. Onderstaande verklaring is onderdeel van de nieuwe wetgeving.

  Privacyverklaring

  Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

  Categorieën persoonsgegevens

  Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: • NAW gegevens; • E-mailadres; • Telefoonnummer.

  Grondslag voor gegevensverwerking

  Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze chauffeurs over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

  Doeleinden gegevensverwerking

  De persoonsgegevens die door Taxi Exact Arnhem verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden indien van toepassing:

  Algemene gegevens: Tijdens de website aanvraag vult u uw naam, e-mail adres, telefoonnummer postcode en woonplaats in. Deze gegevens gebruiken wij om uw aanvraag te kunnen verwerken.

  Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om u te informeren over uw aanvraag.

  Uw telefoonnummer: Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen als er vragen of onduidelijkheden zijn over uw aanvraag/order.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Bewaartermijnen Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Aanvragen via website en e-mail worden maximaal 4 jaar bewaard. Wij hanteren een fiscaal bewaartermijn van 7 jaar.

  Beveiligingsmaatregelen

  Taxi Exact Arnhem maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Taxi Exact Arnhem ontvangt. Taxi Exact Arnhem heeft een SSL-certificaat, wat betekent dat de gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden. Taxi Exact Arnhem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoon 026 2 600 600 of email inf@taxiexactarnhem.nl.

  Uw rechten

  Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, wijzigen en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens voor de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt een verzoek aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@taxiexactarnhem.nl Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen uw verzoek, vragen en klachten per e-mail beantwoorden en/of te verwerken. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Taxi Exact Arnhem respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Taxi Exact Arnhem zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het planning, realisatie en verwerking van het vervoer. 

WhatsApp Openen
1
Goedendag, waarmee kunnen we u van dienst zijn?
Call Now Button